Privacyverklaring

Tashkil studio, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Firas Alhusni is de Functionaris Gegevensbescherming vanTashkil Studio. Hij is te bereiken via info@tashkil.studio 

 PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Tashkil studio VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS DOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN ONZE DIENSTEN EN/OF OMDAT U DEZE GEGEVENS ZELF AAN ONS VERSTREKT. HIERONDER VINDT U EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN: 

– Voor- en achternaam 

– Adresgegevens 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

– Gegevens over uw activiteiten op onze website 

– Bankrekeningnummer 

– BTW-nummer 

– Kamer van Koophandel nummer  

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tashkil.studio , dan verwijderen wij deze informatie. 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 

Tashkil studio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het afhandelen van uw betaling 

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

– Om goederen en diensten bij u af te leveren 

– Tashkil studio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 

Tashkil studio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 

Tashkil studio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen 

Persoonsgegevens (alle categorieën) > Bewaartermijn > 7 jaar indien er sprake is van wettelijke verplichtingen. 

Persoonsgegevens (alle categorieën) > Bewaartermijn < 2 jaar indien er sprake is van het invullen van een contactformulier, na beëindiging van ontvangen van een nieuwsbrief of na contact dat niet heeft geresulteerd in opdracht. Persoonsgegevens (alle categorieën) > Bewaartermijn > na 1 jaar: verwijderen inhoud agenda indien geen vaste klant.  

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

Tashkil studio verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers over een komst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tashkil studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN 

Tashkil studio gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De gegevens die we via Google Analytics kunnen inzien zijn anoniem. We hebben met Google Analytics een bewerkers over een komst afgesloten. We hebben ‘gegevens delen’ uitgezet. We maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij verder gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.  Daarnaast plaatsen we social media cookies zodat u vanuit de website door kunt schakelen naar ons account op social media. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tashkil studio en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tashkil.studio. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Tashkil studio wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

Tashkil studio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tashkil.studio